Gjáarkonferencen  2016:
Magt & Modstand under Forandring

(Udsolgt!)

Få en 4 - dages uforglemmelig og lærerig oplevelse, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig som leder, kollega og menneske - i helt unikke omgivelser!Rammen om Gjáarkonferencen er den dramatiske og foranderlige natur, hvor det enorme Atlanterhav
brager kraftfuldt mod kystens sprøde basalt og de grønne fjeldsider belejres af skiftende vinde, himmelsk regn, græssende får og solrige øjeblikke. På bagsiden af fjeldet er der grå-sorte fuglefjelde, der strækker sig lodret fra havets dybe blå helt op i himmelens evigt skiftende og dragende lys.

Den lille bygd Gjógv befinder sig i midten af denne storslåede natur og tilbyder en unik mulighed for udforskning af nogle af psykologiens bærende dele i grupper, organisationer og større samlinger af mennesker. Denne gang sætter vi fokus på spændingsfelterne mellem Magt, Modstand og Forandring.

Alle grupper og organisationer har Magt som væsentlig del af sit psykologiske DNA.

Under forandring skabes altid forskydninger i de mange underliggende og usynlige magtstrukturer, der er styrende og dominerende i enhver aktivitet og relation – og skaber både synlige og skjulte modstande.

Modstand er også magt. Magten kan være så stærk, at enhver modstand undertrykkes, men nogen steder er modstanden – både den aktive og den passive form - mere magtfuld end magten selv.Magt og Modstand er også under forandring! Moderniteten har skabt nye magtelementer i samspillet mellem mennesker og dermed også andre modstande i de underliggende dynamikker.

Forestil dig disse dynamikker i spil i én gruppe. Forestil dig så dynamikkerne i spil mellem to grupper. Og forestil dig så dynamikken i spil i en hel organisation med mange horisontale og vertikale spændingsfelter.

Den komplekse og meget omfattende psykodynamik har afgørende indflydelse på organisationens arbejde med hovedopgaven – konstruktivt, destruktivt, effektivt, positivt, kreativt eller måske slet ikke….!?

Det stiller store krav til indsigt, overblik og kompetent ledelse. Gjáarkonferencen 2016 giver dig mulighed
for at gå på opdagelse i disse organisationspsykologiske kræfter, der er så afgørende for at få succes.

Sæt dig selv i spil i en midlertidig organisation, Gjáarkonferencen!, og tag hjem med en ny rygsæk
fyldt med erfaring, læring og ubetalelig indsigt!


“Det har været en helt fantastisk oplevelse...Jeg er blevet meget bevidst om min
egen rolle som leder og arbejder videre med at styrke min autoritet som leder”

”Har du modet til at gå over stregen og prøve nye grænser, så er denne konference et must.
Det er grænseoverskridende, intenst, spændende og sandelig udfordrende at være deltager på Gjáarkonferencen. Til gengæld så er det de mest lærerige 4 dage i mit liv"

Tidligere deltagere på Gjáarkonferencen


Konferencens perspektiver
Konferencen henvender sig til ledere, HR-ansvarlige, konsulenter, projektansvarlige, politikere og alle andre, der ønsker at udvikle egen indsigt og forståelse i forhold til de mange forskellige – bevidste og ubevidste; frivillige og ufrivillige – psykologiske processer i grupper og organisationer, der konstant influerer og styrer det arbejde der pågår på overfladen.

Under overfladen er der et væld af både solide og foranderlige strukturer, ”plantede vækster” og strømninger, som har afgørende indflydelse på arbejdet med hovedopgaven – både hvad angår effektivitet, kvalitet og innovation. Tænk også på størrelser som trivsel, fastholdelse og parathed til forandring.

Under overfladen eksisterer der altid flere hierarkier, der sjældent er i overensstemmelse med de formelle hierarkier. Nogle kan identificeres og andre er næsten umulige at sætte ord på, men en fælles faktor for de mange bevidste og ubevidste hierarkier, er Magt!
Når magten spiller med muskler og manipulation, opstår Modstand! Nogle gange kan det være konstruktivt og mange gange vil det være destruktivt i forhold til de mål og opgaver, som udstikkes af organisationens ledere og nøglepersoner. Men hvad kan du gøre, når modstanden ofte er usynlig eller skjult? Hvordan skal du navigere, når der skal forandres? Hvilke forandringer finder sted under overfladen – og uden din vilje? Hvordan kan du ”få øje for” de mange dynamikker i de vertikale og horisontale lag i grupper og organisationer? Ingen i en organisation har samme ”organization in the mind”, men har du en forståelse for dét? Kan du navigere, så magt og modstand kan samstemmes i en dans, der fremmer gode og nødvendige forandringer?

Konferencen giver mulighed for at arbejde nysgerrigt med ovenstående spørgsmål. Deltagelsen er derfor en rigtig go´ investering for organisationen, og med en betydelig sidegevinst: En betragtelig indsigt og læring på det personlige niveau.


Fakta om Gjáarkonferencen 2016

√ Begrænset pladser  - max 48 deltagere
√ Den 6. arbejdskonference i træk på Færøerne
√ Konferencen har været fuldtegnet i de sidste 4 år
√ I 2015 var der deltagelse fra Færøerne, Danmark, Sverige, Norge og Island

 

Start : Onsdag den 24. februar kl 12.45
Slut : Lørdag den 27. februar kl 15.00.
Sprog: Konferencesproget er skandinavisk.
Med sproget rækker vi over grænser og arbejder på tværs af skel.

Flere praktiske informationer >>
 

 

Konferencens hovedopgave

Konferencens hovedopgave er at udforske udøvelsen af autoritet og ledelse i de mange forskellige systemer og relationer, der eksisterer og udvikler sig i løbet af konferencen - og særligt med sans for temaet ”Magt & Modstand under Forandring”.

Arbejdet finder sted indenfor rammerne af den midlertidige organisation, som konferencen udgør. Den er designet til at muliggøre studier og undersøgelser af organisations- og gruppepsykologiske processer – og til organisatorisk og personlig læring. Deltagere og stab bringer erfaringer fra en mangfoldighed af grupper og organisationer med sig ind i arbejdskonferencen og tager nye oplevelser og forståelser med sig tilbage i de grupper og organisationer, hvor de arbejder og færdes. Idéer og nye forståelser, som opstår undervejs i konferencens mange elementer, kan måske undersøges og testes umiddelbart?

Deltagelse giver bl.a. mulighed for at undersøge og lære om:

 • gruppe- og organisationsprocesser, der opstår på baggrund af usynlig og skjult magt og modstand
 • udøvelse af autoritet på vegne af andre og hvordan roller fordeles i grupper og organisationer
   
 • dynamikker og processer, der knytter sig an til gruppen - uafhængigt af de enkelte individer
  hvor væsentligt det er at finde eller ikke finde sin egen autoritet i komplekse sammenhænge
   
 • hvilke roller du selv tiltrækkes af og hvilke du undgår, både frivilligt og ufrivilligt, bevidst og ubevidst
   
 • din evne og kapacitet til at rumme både dit eget og andres psykiske materiale (projektioner o.a.)
   
 • hvordan du påvirker andre og selv påvirkes, når der arbejdes med forandringer i og omkring dig
   
 • hvordan følelser, indtryk, forventninger, tanker, angst, lidenskab, begær, fantasier, sympatier og antipatier er helt centrale data for forståelse af relationer og forhold mellem individer, grupper og organisationer.

 

Konferencens elementer

Konferencen veksler mellem plenumsamlinger og forskellige gruppe-samlinger, som giver mulighed for egen erfaring og reflektion.

Åbnings- og Afslutningsplenum
Konferencen åbner med plenum for alle deltagere (A+B+P) og efterfølges af åbningsplenum for hhv. A-delen, B-delen og P-delen. I åbningsplenum kan medlemmerne og staben undersøge de processer der foregår, når en konference og et samarbejde begynder.
Konferencen afrundes med et afslutningsplenum for hhv. A-delen, B-delen og P-delen efterfulgt af afslutningsplenum for alle deltagere (A+B+P).
Afslutningsplenum inviterer til en konferencediskussion, hvor alle deltagere og staben udveksler erfaringer, oplevelser og læring fra såvel konferencen i sin helhed som fra de enkelte dele og momenter.
 
Lille Processtudiegruppe
Lille PSG; kun A-delen
Rolleanalysegruppe
RG; kun B-delen
Sessionerne giver mulighed for at undersøge og forstå interne gruppeprocesser - mellem den enkelte og gruppen, og gruppen i sin helhed - mens de pågår. Ud over dette gives ingen specifik opgave. En konsulent bistår gruppen i arbejdet.
 
Disse grupper giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i betydningen af samspillet mellem forskellige vilkår, formelle som uformelle, for at forstå og fungere i forskellige roller. En konsulent bistår gruppen i arbejdet.
Stor Processtudiegruppe
Stor PSG; kun A-delen og B-delen
Praksis
PX; kun P-delen
Sessionerne giver deltagerne mulighed for at erfare og undersøge de mange forskellige processer i en stor gruppe - mens de pågår. Konsulenter bistår gruppens arbejde.
 
Disse sessioner giver deltagerne mulighed for at arbejde med konsultation og konsulentrollen som tema, teoretisk så vel som praktisk. Konsulenter bistår i gruppens arbejde.
Organisationsøvelsen
OØ; A-delen, B-delen og P-dele
n
Reflektions- og Anvendelsesgruppe
RAG
Øvelsen skaber mulighed for at undersøge processer og strukturer i en organi-sation, med særlig vægt på intergrupperelationer. Samtlige deltagere og staben deltager i arbejdet med øvelsens hovedopgave.

Øvelsen starter med introduktion (OØ-åbningsplenum) og afsluttes med en plenumdiskussion (OØ-afslutningsplenum), hvor alle deltagere og konference-staben kan dele erfaringer og læring ud fra de forskellige roller i OØ, samt reflektere over samspillet mellem grupper i en organisation.
Sessionerne giver mulighed for at reflektere over konferencedynamikker og læring på det givne tidspunkt, og hvilke erfaringer den enkelte deltager har gjort sig i samspillet mellem de forskellige dele i konferencen og egen rolle. Det er tilbageblik og reflektion (review).
Sessionerne giver siden mulighed for at reflektere over, hvorledes læring og gjorte erfaringer kan anvendes i egen hjemorganisation (application).
A og B er adskilte. Konsulenter vil bistå grupperne i arbejdet.
 
   
A , B og P Medlemsskab
I konferencen etableres tre delsystemer:

A-delen
B-delen
P-delen


Alle deltagere ansøger om medlemsskab i een af de tre delsystemer, da antallet af pladser er begrænset (max 48 deltagere ialt).

A-delen
Alle kan ansøge om plads i A-delen.

B-delen
(max 12 pladser)
Ansøgere, der har tidligere erfaring med denne type konference, kan ansøge om plads i B-delen
.
 

P-delen (max 6 deltagere)
Denne del er for deltagere, som ønsker at træne konsulentfærdigheder i praksis. Dette er for deltagere, som ønsker at udvikle deres læring fra andre perspektiver eller evne til at arbede i konsultative roller, eksempelvis i grupperelationskonferencer.

Ansøgere til P-delen skal have deltaget i to gruppe-relationskonferencer, hvoraf mindst en skal være international og mindst en skal være af min. fem dages varighed. Deltagerne i P-delen har sit eget program i konferencen – det er særskilt og kun delvist overlappende med programmet for A-delen og B-delen. Forandringer kan dog forekomme i forhold til etableringen af de tre delsystemer.
Erfaringen viser, at delingen af medlemsskabet i A, B og P bidrager til at forstå kompleksiteten og samspillet i og mellem grupper i organisationer.

Hent brochuren:


 

Konferencenstaben 2016

Konferencestaben (staben) består af ledelse og konsulenter. Gjáarkonferencen 2016 ledes af Siv Boalt Boëthius, professor em., Stockholms Universitet.

Konferenceledelsen udgøres af direktør, associeret direktør, administrator og assisterende administrator. Konferencedirektøren er autoriseret af NOV.

Konferenceledelsen leder såvel konferencekonsulenter som konferencen. Sammen med konsulenterne agerer ledelsen – konferencestaben i sin helhed – som kollektiv ledelse.

Den kollektive ledelse tager ansvar og autoritet for at stille grænsebetingelser – opgave, tid og territorium – til rådighed for medlemsskabet, således at dette kan engagere sig i arbejdet med konferencens hovedopgave.

Derfor er stabens medlemmer meget eksplicitte og tydelige om deres opgaver og roller under konferencen.

Konferencestaben har forskellige roller i konferencen – undertiden lederroller og andre gange konsulentroller. Konferencestaben organiserer sig i forhold til at varetage både A-delen, B-delen og P-delen og konstituerer et stabsmedlem som explicit ansvarlig for hver af de tre delsystemer.

 

Ledelse 2016
Siv Boalt Boëthius
Konferencedirektør (SE)
Björn Josefsson
Associeret konferencedirektør (SE)
Annilisa Klevang Eikhólm
Konference-
administrator (FO)
Dánjal Samuelsen
Assisterende konference-
administrator (FO)
 
Konsulenter 2016
Ulla Charlotte Beck
Konsulent (DK)
Renate Grønvold Bugge
Konsulent (NO)
Stefan Jern
Konsulent (SE)
Birthe Johansen
Konsulent (DK)
Niels Chr. Nolsøe
Konsulent (FO)
Tóra Petersen
Konsulent (FO)
Rune Rønning
Konsulent (NO)
Jan Willemoes
Konsulent (FO)

Læs mere om Konferencestaben her >>
 
 

TILMELD DIG NU!


UDSOLGT!

Der er nu udsolgt til Gjáarkonferencen 2016!

 

Deltagelse i A- og B-delen:
DKK 15.900,00


Deltagelse i P-delen:
DKK 17.900,00.DKK
 

Stipendiater
Det er muligt at ansøge om nogle få stipendiater (reduceret pris). Ansøgning sendes til konferenceadministratoren ved tilmelding.


Pris for tilrejsende
deltagere Færøerne*

Deltagelse i A- og B-delen:
DKK 12.400,00


Deltagelse i P-delen:
DKK 14.400,00.DKK


*For tilrejsende deltagere til  Færøerne reduceres prisen med DKK 3.500,00. Meningen er, at udgiften til transport og ekstra overnatning ikke skal hæmme deltagelse fra de øvrige skandinaviske lande.

 

Mere praktisk information
- læs her >>


"

Energin är enorm och så även både de inre och yttre känslostormarna. Att sedan få uppleva detta på Färöarna, där vädret går som i en parallellprocess  till mina egna känslosvall ger ytterligare dimension som är ovärderlig. Jag rekommenderar alla som vill fortsätta pusslet med sig själva och processer  kring grupper att åka på en Tavinstock konferens, och för er som vill våga lite mer att ta chansen att delta i den på Färöarna!

"

Deltagelse på arbejdskonferencen har åbnet op for et ufatteligt stort personligt potentiale, som jeg ikke anede jeg besad, og som beriger både mit personlige og arbejdsmæssige liv. Jeg vil vove at påstå, at uden den tilegnede lærdom fra arbejdskonferencer, kunne jeg ikke løse mine arbejdsmæssige opgaver med samme succes, som det er mig muligt i dag…

"

Vov at tage til kanten af verdenen og mød din egen kant.
Her er chancen for at blive mere vis, uden at behøve at være klog på hvad og hvorfor!

"

Sjældent, eller aldrig, har jeg oplevet en konference med så mange deltagere, hvor der var så meget åbenhed og så meget accept mellem deltagerne, og hvor jeg i den grad følte jeg var velkommen og kunne snakke med alle...

Tidligere deltagere på
Gjáarkonferencen

Flere testimonials her >>


Netsamstarv fyri Organistiónssálarfrøði í Verki

(Netværkssamarbejde om anvendt organisationspsykologi)


NOV blev etableret den 9. november 2010, og afholdt den første Gjáarkonference i februar 2011.

Foreningens formål er at støtte og udvikle kompetencer hos beslutningstagere i det færøske samfund med hensyn til at anvende psykodynamisk og systemteoretisk organisations-psykologi i sit daglige virke, til gavn for arbejdsglæde og effektivitet på de færøske arbejdspladser.

Det gøres bl.a. ved at arrangere grupperelationskonferencer, lytteposter, temadage, oplysningsaktiviteter og lignende.

NOV arrangerer den årlige Gjáar - konference, som i 2016 bliver afholdt for 6. år i træk, hvor tidligere konferencer har haft tilbagevendende deltagelse fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøerne.

Du kan læse om tidligere Gjáarkonferencer her >>